اسرائیل ۷۸ زندانی فلسطینی را آزاد کرد

10 فروردین 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

اسرائیل تا کنون ۷۸ زندانی فلسطینی را به منظور مشوقی برای تمدید زمان گفتگوهای صلح آزاد کرده است. از این افراد در سرزمین های فلسطینیان به مانند "قهرمان" استقبال شده، اما بسیاری از اسرائیلی ها از جمله برخی از مقام های رسمی آن کشور می گویند، اگر اینکار جزئی از مذاکرات مذکور نباشد، امر بیحاصلی ست. گزارش از علی نژادی