میلیونها نفر در اندونزی شاهد پدیده نادر خورشید گرفتگی کامل بودند

19 اسفند 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

روز ۴ شنبه اندکی پس از برآمدن خورشیددر ۱۲ ایالت اندونزی با سه منطقۀ زمانی متفاوت مردم در مکانهای عمومی، استادیوم ها، یا بالای تپه ها جمع شدند تا وقتی ماه میان زمین و خورشید حائل می شود و منطقه درتاریکی محض فرو می رود شاهد این پدیدۀ کیهانی باشند. در برخی روستاها مردم به نیایش مذهبی پرداختند.