حضور وزیر دفاع آمریکا در اسرائیل همزمان با تحویل هواپیماهای اف ۳۵

22 آذر 1395