ارسال جنگ افزار روسی به جدايی طلبان شرق کشور

26 مرداد 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

همزمان با گمانه زنی هايی که در زمينه کمک های روسيه به شرق اوکراين وجود دارد، کاميون های روسيه پشت مرزهای اوکراين در انتظار تحويل بارهای خود هستند. مقام های اوکراين از اين نگرانند که روسيه تحت عنوان کمک به غيرنظاميان شرق اوکراين در صدد ارسال جنگ افزار به جدايی طلبان شرق کشور باشد. گزارش از پروانه هدايت.