دولت آرژانتین در پی توافق با تهران برای رسیدگی به پرونده آمیا است

13 اسفند 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

دولت آرژانتين با اختصاص يک صفحۀ کامل از روزنامه های محلی به آگهی مربوط به پرونده بمبگذاری ۱۹۹۴ در مرکز همياری يهوديان، معروف به آميا، و ارتباط آن با برخی از سران جمهوری اسلامی ايران می گوید امضای يک يادادشت تفاهم با تهران، شايد بهترين راه ممکن برای کشف واقعيت ها در مورد اين پرونده باشد.