اقتصاد مقاومتی یعنی چی ؟

25 فروردین 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه خاتمه پیدا کرده است.

رهبر ایران می گوید تنها راه نجات ایران برای برون رفت از مشکلات کنونی، اجرای الگوی اقتصادی مقاومتی است، بخش اعظم اقتصاد ایران به نهاد های زیر نظر رهبری و قاچاق کالا متکی است. اقتصاد مقاومتی طرحی برای مقابله با دولت در گشایش اقتصادی با غرب و جذب سرمایه گذاری است؟ چنین طرحی توسط دولت قابل اجرا است؟