اقتصاد مقاومتی: نوسانات ارز

01 شهریور 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

هادی کحال زاده - پژوهشگر مدعو دانشگاه فیرلی دیکنسون شاهین فاطمی - رییس مرکز اروپایی مطالعات بین المللی بورگان نظامی - استادیار اقتصاد دانشگاه رایس