اپلیکیشن نذری در ایران

01 آبان 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه خاتمه پیدا کرده است.

تقسیم غذای آماده یا گوشت قربانی از سنتهای قدیمی ایرانیان در ماههای محرم و رمضان است. آیا به نظر شما شیوه های قدیمی هنوز در کمک رسانی به نیازمندان کارآست؟آیا نیازمندان به تکنولوژی جدید دسترسی دارند تا از محل نذزی ها آگاه شوند؟