انتظارات زنان افغانستان از انتخابات

10 فروردین 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

برنده انتخابات شانزده فروردين افغانستان، وارث چالش های زيادی خواهد بود؛ از اقتصاد ضعيف و خشونت تشکل های افراطی داخلی گرفته تا مسائل خارجی، چون کدورت مناسبات با آمريکا و مشکلات پيچيده همسايگانی چون پاکستان، ايران، هند، و چين.