انتظارات شما از سال ۱۳۹٥

12 فروردین 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه خاتمه پیدا کرده است.

انتظار شما از سال ۱۳۹۵ چیست؟ اولویت های شما در سال جدید کدام است؟