انتقال اولين گروه از ساکنان اردوگاه اشرف به اردوگاه حريه

01 اسفند 1390