انتقاد سازمان ملل از واتيکان

15 اردیبهشت 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

کمیته سازمان ملل برای بررسی شکنجه در جهان، بشدت از واتیکان انتقاد کرد. اعضای این کمیته که در ژنو تشکیل جلسه داد، بیش از دو ساعت نماینده واتیکان را در مورد سیاست ها و تصمیم گیری های لازم برای مقابله با سوء استفاده جنسی از کودکان «سئوال پیچ» کردند!