انتخابات ریاست جمهوری الجزایر برگزار شد

28 فروردین 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

عبدالعزیز بوتفلیقه رئیس جمهوری الجزایر برای چهارمین بار نامزد احراز این سمت شده و تقریبا همه متفق القولند که پیروزی اش حتمی ست. با اینحال، احزاب و گروه های مخالف، بویژه برخی از جوانان، اعتراض شان به شرکت آقای بوتفلیقه در این انتخابات را پنهان نکرده اند. گزارش از نورا شاهسون.