انتخابات رياست جمهوری افغانستان

08 اسفند 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

افغانستان، روز پنجم آوریل، برابربا شانزدهم فروردین ماه صحنه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری است، که اکنون با توجه به بحث های مربوط به چگونگی فراخوانی نیروهای آمریکائی از افغانستان با امنیت در آن کشور نیز ارتباطی مستقیم پیدا کرده است. گزارش از پریچهر فرزام.