انتخابات مردم، برای مردم و با مردم

19 مهر 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

انتخابات آمریکا بر دو اصل مهم آزادی و منصفانه بودن شکل گرفته است، دو اصلی که نشان دهنده وجود پایه های دموکراسی در این سرزمین است. از اینرو در آمریکا نمی توان انتخابات و دموکراسی را از یکدیگر جدا کرد. اما اهمیت برگزاری این انتخابات در آنست که مردم نمایندگان خود را در کمال آزادی و بدور از هر گونه فشار یا تهدیدی انتخاب می کنند. اینجاست که چگونگی حکومت مردم بر مردم در یک نظام دموکراتیک مانند آمریکا شکل می گیرد، نظامی که نقش مؤثر انتخاب شدن و انتخاب کردن آزاد را در سرنوشت مردم آشکار می کند.