انتخاب رئیس جمهوری در آمریکا با روش غیر مستقیم

14 آبان 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

کنوانسیون تدوین قانون اساسی آمریکا سرانجام انتخاب رئیس جمهوری آمریکا را با روش غیر مستقیم از طریق «کالج الکتورال» یا «شورای گزینش گران» برگزید. در کنوانسیون قانون اساسی آمریکا، کمیته ای که اصطلاحاً «کمیته یازده» نامیده میشد، انتخاب رئیس جمهوری آمریکا را با روش غیر مستقیم از طریق کالج الکتورال یا شورای گزینش گران پیشنهاد کرد.