فنآوری جدید برای جلوگیری از سرایت بیماری‌های واگیردار در مترو و اتوبوس

28 دی 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

مکان هایی مانند اتوبوس و ترن که جمعیت زیادی در نزدیکی یکدیگر قرار می گیرند محل رشد میکرب ویروس و باکتری و در نتیجه سرایت بیماری های واگیردار است. فناوری های جدید ممکن است بتواند این تهدید برای سلامت انسان را کاهش دهد.