تاکید بر مقابله با یهودی ستیزی در جلسه کمیته فرعی مجلس نمایندگان آمریکا

02 فروردین 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

کمیته فرعی امور خارجی مجلس نمایندگان در امور سلامت جهانی و حقوق بشر امروز تحت عنوان یهودی ستیزی تشکیل جلسه داد و توضیحات چندین تن از مقامات و کارشناسان امنیت اجتماعی را در ارتباط با افزایش یهودی ستیزی شنید. گزارش شهلا آراسته