سفرنامه «آنتونی بوردین» به هائیتی؛ چرا هائیتی مثل بقیه سرزمین توریستها نشده؟ - رهبر خوبی نداریم

11 مرداد 1398