سفرنامه «آنتونی بوردین» به اتریش؛ راه و رسم مشروب خوردن در حومه شهر وین؛ دست روی جگر

18 مرداد 1398