سفرنامه «آنتونی بوردین» به اوزارک در آمریکا؛ وقتی تلاش بوردین و همراهانش برای شکار در میزوری ناکام ماند

24 مرداد 1398