واکنش به تنفر و نژاد پرستی با استفاده از هنر در آمریکا

02 شهریور 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

نماد نازی ها که صلیب شکسته است، در جریان تجمع ماه جاری برتری طلبان سفید پوست در شهر شارلوتسویل ویرجینیا مورد استفاده قرار گرفت. این رویداد موجب دسته بندی و نفاق در ایالات متحده شد و اینکه چگونه باید نسبت به آن واکنش نشان داد، به یک بحث ملی تبدیل شد.