برگزاری مراسم یازده سپتامبر در سه نقطه‌ای که در سال ۲۰۰۱ هدف قرار گرفت

20 شهریور 1396