انفجارهای هماهنگ شده در محله های شيعه نشين بغداد

13 شهریور 1392