انفجار کولر در اهواز در پی قطع برق‌های متوالی | فیلم ارسالی

21 تیر 1397