اميدواری برنامه ریزان کامپیوتری در ایران

31 فروردین 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

برنامه ریزان کامپیوتری در ایران امیدوارند با رفع تحریمهای بین المللی بتوانند جایگاه خود را در بازار جهانی تحکیم کنند. گزارش از مهيار آرمين.