آموزش خصوصی، عرصه پنهان از چشم دولت

25 فروردین 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در سال های گذشته موسسه های آموزش خصوصی در ایران به سرعت رواج پیدا کرده است. این در حالی است که گفته می شود بخش اعظم جوانان بیکار را تحصیل کردگان تشکیل می دهند. در حالیکه به گفته دولت بیکاری در ایران به مرزهای نگران کننده رسیده، چرا هنوز تحصیل راه مهم رسیدن به شغلی مطمئن است؟