امواجی که مخل حیات است و مخرب ذات

02 شهریور 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

هشدار دبیر کمیته محیط زیست ایران در هفته گذشته درباره بیماری های ناشی از ارسال پارازیت ها، یکبار دیگر بحث های زیادی را در محافل سیاسی و پزشکی و بهداشتی داخل و خارج از ایران به همراه داشت. پارازیت هایی که به قول خانم ابتکار و بسياری دیگر معلوم نیست از طرف چه نهاد یا سازمانی بی وقفه فرستاده می شوند.