آمریکا در مسیر احیای طرح ناتوی عربی برای مقابله با تهدیدهای جمهوری اسلامی ایران

06 مرداد 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه خاتمه پیدا کرده است.

دولت آمریکا در مقابله با تهدیدهای جمهوری اسلامی ایران، همکاری با کشورهای عرب حوزه خلیج فارس برای احیای آن چه ناتوی عرب توصیف شده، آغاز کرده است.