آمريکا از راه حل سياسی برای سوريه حمايت می کند

11 بهمن 1390