عفو بین‌الملل توقف طرح تنظیم خانواده در ایران را «نقض حقوق بشر» دانست

20 اسفند 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

عفو بین الملل ضمن انتقاد از سیاست های حکومت ایران در مورد افزایش جمعیت میگوید طرح های اجرائی این سیاست، و توقف در ارائه خدمات تنظیم خانواده در ایران، نه تنها حقوق زنان را دهها سال عقب می برد، بلکه موجبی برای نقض حقوق بشر است. گزارش آرش سیگارچی