اعمال تحريم های بيشتر عليه روسيه

15 اردیبهشت 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

لورن فابيوس، وزير امور خارجه فرانسه، از احتمال اعمال تحريم های بيشتر عليه روسيه سخن گفت. وی می گويد، اگر به خاطر دخالت های روسيه، انتخابات رياست جمهوری اوکراين در روز چهارم خرداد برگزار نشود، مسکو قطعاٌ با تحريم های جديد مواجه خواهد شد.