آليس در سرزمين عجايب

25 مرداد 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

ماجرای اطاقک نارنجی. علت و سرمنشاء بسیاری ازمشکلات اجتماعی برمی گردد به قوانین غلط و سیستم های اجرائی نادرست کشور. اما با کمی دقت و انصاف درمی یابیم که این تنها یک روی سکه است و روی دیگر سکه خود ما هستیم. ما که نقشمان در ایجاد بسیاری از این مشکلات، کلیدی و در حل آنها، اگر نگوئیم تعیین کننده، بسيار موثر است. مهدی رها در گزارش خود روی یکی از همین مشکلات اجتماعی انگشت گذاشته و نقش خود ما در ایجاد و شدت بخشیدن به آن را می شکافد.