توضیح کوتاه یک مقام شورای ملی مقاومت درباره نشست این نهاد مخالف جمهوری اسلامی ایران

20 اردیبهشت 1397