پس‌لرزه های کودتای ترکیه؛ بازداشت ها ادامه داردِ، هزاران کارمند برکنار شدند

29 تیر 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

چهار روز پس از شكست كودتای نظامی در تركيه، دستگيری نظاميان و غير نظاميان در سراسر كشور تحت عنوان همكاری با كودتاچيان ادامه دارد. هزاران كارمند دولتی هم از كار بركنار شده اند. گزارش علی جوانمردی