بازگشت صدها خانواده آواره به تكريت ویران شده

25 خرداد 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در عراق صدها خانواده آواره جنگی به خانه های خود در تكريت و مناطقی از استان صلاح الدين بازگشتند كه به كنترل نيروهای دولتی درآمده است.از سوی ديگر حيدر العبادی نخست وزير عراق ميگويد به رغم دشواری جنگ عليه داعش، عراقيها اين گروه تروريستی بين المللی را شكست ميدهند.گزارش علی جوانمردی