شورای ھمکاری خلیج فارس باز ایران را به دخالت در کشورهای منطقه متهم کرد

17 آذر 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

شورای ھمکاری خلیج فارس، جمهوری اسلامی ایران را بە دخالت در امور کشورھای عربی و اقدامات تروریستی در منطقە متھم کردە است. اتهامی که اعتراض و تکذیب تهران را در پی داشته است. گزارش علی جوانمردی