گزارش علی جوانمردی از روز دوم نشست بازسازی عراق در شهر کویت

24 بهمن 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

دومین روز کنفرانس بازسازی عراق با سخنان رکس تیلرسون، وزیر خارجە آمریکا و حیدر عبادی، نخست وزیر عراق بە پایان رسید. حمایت آمریکا از سرمایەگذاری بین المللی در عراق، امید عراقی ھا بە بازسازی آن کشور را افزایش دادە است. با اینحال ھنوز نگرانی نسبت بە احتمال بازگشت داعش وجود دارد. گزارش علی جوانمردی