پایان کنفرانس بازسازی عراق و گزارش علی جوانمردی از سومین روز این نشست در کویت

25 بهمن 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

کنفرانس بین المللی بازسازی عراق کە در کویت برگزار شد، پس از سە روز به کار خود پایان داد. در آخرین روز این کنفرانس رھبران چند کشور و دبیرکل سازمان ملل متحد سخنرانی کردند. گزارش علی جوانمردی