پیرانشهر و مهاباد هم به اعتصاب کسبه در شهرهای مرزی غرب ایران پیوستند

29 فروردین 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

اعتصاب کسبە و بازاریان شھرھای کردنشین مرزی ایران در اعتراض بە بستە بودن مرزھا گسترش یافتە است. روز چھارشنبە پیرانشھر و بازارچە مھاباد در استان آذربایجان غربی ھم بە اعتصاب پیوستند. گزارش علی جوانمردی