نگاهی به نقش جمهوری اسلامی ایران در انتخابات پیش روی عراق

13 اردیبهشت 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در عراق تنها نه روز ديگر انتخابات سراسری برگزار می شود. گروههای مختلف سياسی می كوشند كرسيهای بيشتری در پارلمان بدست بياورند. در اين ميان جمهوری اسلامی ايران می كوشد در انتخابات عراق مداخله كند و زمينه پيروزی گروههای وابسته به خود را فراهم كند. گزارش علی جوانمردی