بیست روز گذشت؛ بانه همچنان در اعتصاب و اعتراض به تصمیم دولت ایران

14 اردیبهشت 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

بانە در کردستان ایران برای بیستمین روز متوالی در اعتصاب بسر می برد. ادامە اعتصاب بانە در حالی است کە اینترنت در این شھرستان مرزی از سە روز پیش قطع شدە و تنش کم سابقە در این شھر بالا گرفتە است. گزارش علی جوانمردی