گزارش علی جوانمردی از نهمین روز اعتصاب سراسری کامیون‌داران در ایران

09 خرداد 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه خاتمه پیدا کرده است.

در ایران اعتصاب سراسری کامیون داران و رانندەھا برای نھمین روز متوالی کماکان ادامە دارد. این در حالیست کە دولت حسن روحانی پاسخی بە خواستھای اعتصاب کنندگان ندادە است. گزارش علی جوانمردی