چرا یک ماه بعد از انتخابات، هنور دولت جدید عراق تشکیل نشده است؛ علی جوانمردی گزارش می دهد

30 خرداد 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

پس از انتخابات ٢٢ اردیبھشت در عراق گروھھای سیاسی آن کشور تاکنون نتوانستەاند بر سر تشکیل دولت جدید بە توافق برسند.گرچە گروە سائرون بە رھبری مقتدی صدر روحانی شیعە بیشترین کرسیھای پارلمان را بدست آوردە ولی این گروە تاکنون نتوانستە با سایر گروھھا جھت تشکیل دولتی ائتلاف بکند.