گزارش علی جوانمردی از تلاش های ایران برای نفوذ در دولت جدید عراق

05 تیر 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در عراق شش ھفتە پس از انتخابات سراسری ھنوز دولت جدید تشکیل نشدە است. بە گفتە رسانەھای عراقی، جمھوری اسلامی تلاش می کند، گروھھای شیعە تحت نفوذش در دولت جدید، قدرت داشتە باشند. گزارش علی جوانمردی