افزایش شکاف میان حشد شعبی و نخست وزیر عراق

02 شهریور 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در عراق شكاف میان حشدالشعبی با نخست وزیر افزایش یافته‌ است. حیدر عبادی تصمیم حشدالشعبی برای خروج از شهرها و مناطق سنی را لغو كرده و گفته‌طبق قانون دولت درباره‌ حشدالشعبی تصمیم می گیرد. گزارش علی جوانمردی