دیدارهای نمایندە ویژە رییس جمھوری آمریکا با رهبران کرد و عرب عراق برای تشکیل دولت جدید

06 شهریور 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

در عراق برت مکگورک نمایندە ویژە رییس جمھوری آمریکا با رھبران کرد و عرب عراقی دیدار کرد. محور اصلی گفتگوھای آقای مک گورک با مقامات عراقی، تشکیل دولت جدید توسط خود عراقیھا و رویکرد آمریکا نسبت بە جمھوری اسلامی بودە است. گزارش علی جوانمردی