گزارش علی جوانمردی از تظاهرات بصره

14 شهریور 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

بصرە درجنوب عراق شاھد تظاھرات گستردە مردم علیە فساد دولتی است. شب گذشتە معترضین شیعە ساختمان استانداری بصرە را بە آتش کشیدند. تاکنون دھھا تن در جریان تظاھرات بصرە کشتە یا زخمی شدەاند. حیدر عبادی نخست وزیر عراق با اعلام وضعیت اضطراری خواھان خویشتن داری مردم شدە است. گزارش علی جوانمردی