تعهدات بیشتر دولت

20 شهریور 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

علی اکبر موسوی خویینی – نماینده دوره ششم مجلس: بسیاری از پیمان های هرچند کوچک هم در مجلس بررسی می شود اما در این موضوع خاص دولت نگران است که اگر توافق در مجلس به تصویب رسد، تعهدات دولت را بیشتر می کند.