اکتشافات فضایی ۲ - VOA Tek

02 اردیبهشت 1398
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

در این برنامه به ماموریت های فضایی برای اکتشاف سیاره های مشتری و زحل و قمر "یوروپا" می پردازیم.